Team


Partners
  

Saswata Banerjee
Sidhdhi Gandhi
Suresh Chandra Banerjee

 

 


Core Team
  

Samuel Immanuel
Jayesh Joshi
Kailas Dabholkar
Charles Bannet
Prasenjit Mukhopadyay